Všeobecné obchodné podmienky

1. Údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu www.brixproducts.com/sk/obchod/

1. Predávajúcim a súčasne prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť LPT EU,s.r.o., Kukučínova 5, Prievidza, 97101, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 16873/R, IČO: 36617512 , DIČ: 2022210740, IČ DPH:SK2022210740, tel. +421902910930, e-mail: lpteu@lpteu.com (ďalej len „predávajúci“).

2. Kupujúcim je každá osoba, ktorá navštívi e-shop a následne akokoľvek kontaktuje predávajúceho s cieľom kúpy tovaru alebo služieb, ponúkaných predávajúcim na stránkach internetového obchodu.

3. Týmito obchodnými podmienkami sa riadia vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Pre vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa aplikujú platné zákony SR.

4. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Cena tovaru

  1. Ceny uvedené na stránkach internetového obchodu sú platné v čase nákupu.
  2. Ceny za tovar a služby aj prípadné poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH ( sme platcami DPH ) .
  3. K základnej cene tovaru bude pripočítaná cena za dopravu tovaru v zmysle ďalších bodov týchto obchodných podmienok. V cene dopravy je zahrnuté aj balné.

3. Objednávka tovaru

1. Tovar je možné objednať nasledovnými spôsobmi:

a) na stránkach internetového obchodu prostredníctvom košíka a následného odoslania vyplneného objednávkového formulára s riadne vyplnenými požadovanými údajmi o tovare a spôsobe platby.

b) zaslaním e-mailu na brix@brixproducts.com s uvedením názvu a množstva požadovaného tovaru, presnej adresy kupujúceho a jeho telefónneho čísla.

2. Po vytvorení a odoslaní objednávky bude predávajúcim odoslaný email s potvrdením prijatia objednávky. Odoslaním a potvrdením objednávky kupujúci súhlasí, že predávajúci riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzky predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Ďalšie informácie o objednávke budú v prípade potreby zasielané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim.

3. Zaslaná objednávka je súčasne návrhom kúpnej zmluvy, k uzavretiu ktorej nie je vyžadované potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, t.j. zmluva vzniká dodaním tovaru.

4. Kupujúci odoslaním a potvrdením objednávky súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a zároveň sa zaväzuje dodržať podmienky kúpnej zmluvy, t.j. zaplatiť za tovar kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky, tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a prípadné závady bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci súhlasí, že v prípade, že pri preberaní zásielky zistí jej poškodenie, nepreberie ju od kuriéra. Pokiaľ si kupujúci objedná tovar na dobierku a tento tovar neprevezme aj napriek tomu, že zásielka nevykazuje známky poškodenia, jeho ďalšie prípadné objednávky budú vybavené len na základe platby vopred prevodom na účet, alebo vkladom na účet predávajúceho.

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný druh tovaru v objednanom množstve a v cene platnej v čase zaslania objednávky. Predávajúci dodáva kupujúcemu tovar, ktorý vyhovuje platným predpisom, normám a aj nariadeniam Slovenskej republiky. Predávajúci však nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodávky tovaru zapríčinenej prepravnou spoločnosťou, alebo zle uvedenými kontaktnými údajmi kupujúcim, prípadne za poškodenie zásielky počas prepravy. Predávajúci taktiež nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy v letných mesiacoch vplyvom vysokých teplôt. Predávajúci taktiež nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania tovaru, alebo prípadné nedodanie tovaru zapríčinené inými nepredvídateľnými prekážkami, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

6. Storno objednávky, ktorá už bola expedovaná je zo strany kupujúceho možné. Avšak prevádzkovateľ e-shopu má právo žiadať poplatok za prepravu tovaru pre túto objednávku.

Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky, alebo zaslaním e-mailu na adresu brix@brixproducts.com, pričom je povinný uviesť číslo objednávky. Kupujúci má právo v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo ním určenou treťou osobou.

Po rozhodnutí kupujúceho odstúpiť od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením v listinnej forme zaslanej na adresu LPT EU, s.r.o., Kukučínova 5, 97101 Prievidza, alebo emailom na adresu: brix@brixproducts.com. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy musí byť zaslané kupujúcim pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Vyhlásenie musí obsahovať meno, priezvisko a adresu kupujúceho, číslo objednávky a číslo účtu pre vrátenie platby súvisiacej s uzavretím kúpnej zmluvy a uhradenej kupujúcim. Platba za kúpený tovar bude uhradená bezodkladne, ale až po vrátení nepoužitého, nepoškodeného tovaru, nachádzajúceho sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale späť na adresu predávajúceho a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru a je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v čase od doručenia tovaru až do jeho vrátenia v dôsledku zlého zaobchádzania. Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na tovar ktorého ochranný obal bol porušený.

Kupujúci má právo v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar vybaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to bežné pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Slovo odskúšať v tomto prípade neznamená začať tovar používať a potom predávajúcemu vrátiť.

V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

7. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, predávajúci má právo zrušiť objednávku s tým,že kupujúcemu okamžite vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo pokiaľ s tým kupujúci súhlasí, ponúkne mu náhradný tovar, resp. iné riešenie. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v

prípade, keď sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, atď.).

4. Platobné a dodacie podmienky

  1. Po potvrdení a odoslaní objednávky, kupujúci obdrží potvrdzujúci email o prijatí objednávky od predávajúceho. Pokiaľ kupujúcemu tento email nepríde, mal by skontrolovať zadanú emailovú adresu, alebo kontaktovať predávajúceho telefonicky. Platba za tovar prebieha na základe potvrdenej objednávky zaslanej emailom kupujúcemu.

Kupujúci má nasledujúce možnosti platby za tovar:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,

b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

c) platobným systémom Card Pay (návod: https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/navody/ako-nakupovat-cez-cardpay/),

d) dobierkou uhradenou v hotovosti kuriérovi (platí pre objednávku do 3300€ vrátane DPH s dodaním na Slovenko, alebo do 1300€ s dodaním do Čiech),

f) dobierkou uhradenou kartou kuriérovi, (platí len pre slovenských zákazníkov pre objednávku do 3300€ vrátane DPH),

g) platbou na základe darčekového poukazu,

2. Platba je možná v mene EUR.

3. Tovar predávajúci štandardne dodáva len v rámci Slovenskej republiky a do Českej republiky.

4. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu elektronicky emailom.

5. Dodacia lehota na tovar je vo väčšine prípadov do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania sa po dohode s kupujúcim môže predĺžiť. V prípade, že požadovaný tovar nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, predávajúci bude v tomto prípade informovať kupujúceho o termíne dodania pri potvrdení objednávky buď telefonicky, alebo emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.6 týchto Obchodných podmienok.

6. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom.

7. Cena za dopravu tovaru je stanovená nasledovne:

Výška objednávky Doručenie vrámci Slovenska: kuriér SPS Doručenie vrámci Čiech: kuriér
do 50€ vrátane DPH 3,30€ vrátane DPH 6,60 vrátane DPH
nad 50€ vrátane DPH Zdarma 6,60 vrátane DPH
nad 60€  vrátane DPH Zdarma Zdarma

8. Doba dodania je stanovená nasledovne:

Krajina / spôsob dodania Spôsob platby Doba dodania
Slovensko / kuriér SPS s dodaním osobne prevodom a po pripísaní platby na účet predávajúceho do 11:00 2 pracovné dni
prevodom a po pripísaní platby na účet predávajúceho po 11:00 3 pracovné dni
platba kartou cez Cardpay do 11:00 2 pracovné dni
platba kartou cez Cardpay po 11:00 2 pracovné dni
platba cez Tatrapay do 11:00 2 pracovné dni
platba cez Tatrapay po 11:00 3 pracovné dni
dobierka pri objednávke do 11:00 2 pracovné dni
dobierka pri objednávke po 11:00 3 pracovné dni
Česká republika / kuriér prevodom a po pripísaní platby na účet predávajúceho do 11:00 3 pracovné dni
prevodom a po pripísaní platby na účet predávajúceho po 11:00 4 pracovné dni
platba kartou cez Cardpay do 11:00 3 pracovné dni
platba kartou cez Cardpay po 11:00 4 pracovné dni
dobierka pri objednávke do 11:00 3 pracovné dni
dobierka pri objednávke po 11:00 4 pracovné dni

9. Za splnenie dodania sa považuje dodanie tovaru na miesto určené na základe objednávky kupujúceho.

10. Pred odoslaním je tovar primerane zabalený a zabezpečený.

11. Predávajúci zašle faktúru elektronicky emailom. Faktúra je daňovým dokladom a slúži aj ako dodací list.

12. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar.

5. Ochrana osobných údajov

1. Kupujúci je povinný pri registrácii pravdivo uviesť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Kupujúci poskytuje osobné údaje dobrovoľne za účelom spracovania pre korektné vybavenie objednávky.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

4. Predávajúci neposkytne získané osobné údaje tretím stranám s výnimkou prepravnej spoločnosti kôli doručeniu tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly a je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

5. Pokiaľ kupujúci pri svojej registrácii súhlasil so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, súhlasil predovšetkým so zasielaním emailových správ na uvedenú adresu.

6. Kupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, písomne alebo emailom.

7. V prípade,že server na ktorom sa nachádza eshop predávajúceho napadne neznámy páchateľ, resp. hacker, si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi kupujúceho.

6. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci si môže svoje nároky a práva voči predávajúcemu uplatniť prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS). ARS je postup zameraný na  zmierlivé vyriešenie sporu medzi kupujúcim a predávajúcim a taktiež na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade, ak je kupujúci nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu ARS, ktorým je napr. aj Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže kupujúci prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Rovnako aj predávajúci si môže uplatniť svoje nároky voči kupujúcemu prostredníctvom platformy ARS. Sťažnosť môže byť podaná kupujúcim na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Pri využití platfromy ARS bude sťažnosť vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Zoznam všetkých subjektov alternatívneho riešenia sporov môže kupujúci nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

7. Záverečné ustanovenia

1. Dozor nad poskytovaním predaja internetového obchodu predávajúceho vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Andreja Sládkoviča 11, 97101 Prievidza II. Píly, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Mariánska 6, 971 01 Prievidza a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

V Prievidzi, dňa 24.10.2016

Zásady ochrany osobných údajov – Zásady súkromia