Záznam z prieskumu trhu

Názov obstarávateľa: LPT EU, s.r.o..

Sídlo: Vápenická 736/20, Prievidza 97101

IČO: 36617512

IČ DPH: SK 2022210740

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Igor Kolenička tel.č. kontaktnej osoby: +421 907 563 720 e-mailkontaktnejosoby:igor.kolenicka@ayming.com

  1. 2.Predmet zákazky -Fotovoltaické zariadenie pre prevádzku LPT EUs.r.o.

CPV 09331200-0

3.Spôsob vykonania prieskumu:

3.1 Výzva na predloženie ponúk zaslaná dňa….28.08.2023…………………………

Lehota na predkladanie ponúk 07.09.2023 do 09.00.

Tabuľka č.1: Oslovení záujemcovia (Oslovenie najmenej troch záujemcov)

P.

č.

Dodávateľ/poskytovateľ/zho toviteľ

(obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)

Spôsob oslovenia Dátum a poznámka
1. CS systems.r.o. email 07.09.2023
2. Elektro MLMs.r.o. email 07.09.2023
3. ELPRIMs.r.o. email 07.09.2023

 

Všetci oslovení záujemcovia sú oprávnení dodávať službu v rozsahu predmetu zákazky.

Tabuľka č.2: Uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Kritérium najnižšia cena s DPH:

P.

č.

Dodávateľ/poskytovateľ/zho toviteľ

(obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)

Návrh na plnenie kritéria v EUR bez

DPH

Návrh na plnenie kritéria v EUR s DPH Predloženie ponuky Poradie
1. Elektro MLMs.r.o. 148 079,40 177 695,28 06.09.2023 12:15 1
2. ELPRIM s.r.o. 157370,00 188844,00 06.09.2023 13:55 2
3. CS systems.r.o. 183 798,46 220 558,15 06.09.2023 11:33 3

4.Vybraný dodávateľ/poskytovateľ/zhotoviteľ( názov a adresa sídla): Elektro MLMs.r.o. Prievidza. Víťazný uchádzač splnil všetky požiadavky na predmet zákazky a bude vyzvaný na podpis zmluvy.

  1. Konečná zmluvná cena:177 695,28€s DPH
  2. Spôsob vzniku záväzku:
    1. na základe zmluvy a následnej fakturácie
    2. na základe písomnej objednávky a následnej fakturácie

 

7.Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti  a dôvernosti:

Zodpovedná osoba: meno, priezvisko a funkcia podpis

….Ing. Igor Kolenička, poverený na výkon prieskumu trhu ……………………………………………..

V Bratislave, dňa ..07.09.2023……………………………